GENERAL TERMS & CONDITIONS

Opći uvjeti poslovanja GAZO d.o.o. za usluge u fiksnoj bežičnoj (wireless) mreži

Članak 1. – Predmet Općih uvjeta
1.1. Ovim Općim uvjetima poslovanja Gazo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Gazo d.o.o. iz Visa, V. Nazora 19 (u daljnjam tekstu: Gazo) kao davatelja usluge fiksnog bežičnog (wireless) pristupa internetu u bežičnoj mreži identifikacije «Gazo-HotSpot» i/ili «gazo-wifi» uz korištenje slobodnog radiofrekvencijskog spektra za što Gazo, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj, ima dozvolu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti Klasa: UP/I-344-05/07-01/-01/8959, Ur.broj: 376-07-14-02 od 23. siječnja 2008. godine s jedne strane, te podnositelja zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa i pretplatnika (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva i pretplatnik) javnih telekomunikacijskih usluga koje pruža Gazo (u daljnjem tekstu: Usluge) s druge strane. Na sve međusobne odnose između Gazo d.o.o. i Pretplatnika koji nisu posebno uređeni ovim Općim uvjetima primjenjivat će se svi odgovarajući propisi Republike Hrvatske koji budu na snazi na dan zasnivanja Pretplatničkog odnosa, odnosno nakon toga dana. Ovi Opći uvjeti odnose se i na važeći obrazac zahtjeva za zasnivanje Pretplatničkog odnosa (u daljnjem tekstu: Zahtjev), koji je priložen ovim Općim uvjetima. Predmet ovih Općih uvjeta je i sva terminalna oprema koju u sklopu pružanja Usluge Gazo isporučuje i/ili ugrađuje kod pretplatnika ili ju je Preteplatnik samostalno nabavio i priključuje istu na javnu telekomunikacijsku mrežu u vlasništvu Gazo d.o.o. (u daljnjem tekstu: Terminalna oprema).

Članak 2. – Usluge koje pruža Gazo i razina kakvoće Usluga
2.1. Gazo pruža Usluge u svojoj javnoj nepokretnoj telekomunikacijskoj (wireless) mreži koristeći se pri tome Slobodnim radiofrekvencijskim spektrom u skladu s općim dozvolama OD-85, OD-86 i OD-87, a u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama, podzakonskim aktima donesenim na temelju toga Zakona, Zakona o zaštiti potrošača i odredbama dozvole Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti. Gazo ne odgovara za sadržaj glasovnih priopćenja ili podatkovnih sadržaja Pretplatnika koji se prenose putem wireless mreže prilikom pružanja usluga pristupa internetu. Gazo ne odgovara za bilo koju štetu koja može nastati Pretplatniku ili bilo kojoj trećoj osobi zbog sadržaja prenesenih prilikom pružanja telekomunikacijskih Usluga, kao ni zbog eventualne nemogućnosti prijenosa istih zbog mogućih poremećaja u radu same mreže odnosno privremenog prekida ili smanjene funkcionalnosti u radu mreže.
2.2. Gazo pruža Usluge u javnoj wireless mreži sukladno zakonskim i ugovornim obvezama bez ikakvih ograničenja ili restrikcija u pogledu pristupa internet stranicama, korištenja internet servisa i usluga, protokola itd.
2.3. Iznimno odredbama iz prethodnog stavka Gazo pridržava pravo poduzeti sve potrebne mjere upravljanja mrežnim resursima u slučaju zlouporaba mreže navedenih pobliže u «Uputama o zaštiti od zlouporabe prilikom korištenja usluga pristupa internetu», a radi očuvanja raspoloživosti i funkcionalnosti mreže i usluga, te održavanja kvalitete i dostupnosti usluga svim krajnjim korisnicima. Navedene Upute pretplatnici su preuzeli prilikom sklapanja ugovora ili su pak potvrdili da će iste preuzeti s internet stranica www.gazo-wifi.net.
2.4. Gazo se obvezuje sve eventualne smetnje i poremećaje u svojoj wireless mreži otkriti i otkloniti u najkraćem mogućem roku i sukladno odgovarajućim normama i preporukama, te o istom obavijestiti Pretplatnika.
2.5. Gazo ne odgovara za eventualnu štetu koja nastane Pretplatniku na njegovim računalnim podacima ili uređajima uslijed korištenja usluge pristupa internetu.
2.6. Gazo se obvezuje u okviru svojih tehničkih mogućnosti osigurati jednaku dostupnost i kvalitetu svojih usluga svim svojim pretplatnicima, uključujući i osobe s invaliditetom.

Članak 3. – Uvjeti za zasnivanje pretplatničkog odnosa
3.1. Pretplatnici Usluga mogu biti fizičke i pravne osobe.
3.2. Pretplatnik će u trenutku podnošenja Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa dati na uvid ovlaštenoj osobi Gazo d.o.o. svoje identifikacijske isprave koje su navedene u Zahtjevu.
3.3. Pretplatnik je obvezan na zahtjev Gazo d.o.o. predočiti i sve druge podatke i isprave koje Gazo može držati potrebnima radi zasnivanja Pretplatničkog odnosa, uključujući i MAC kôd wireless kartice računala i/ili MAC kôd klijentskog uređaja (routera).
3.4. Pretplatnik je suglasan da Gazo provede provjeru Pretplatnikovih osobnih podataka, identiteta, statusa i platežne sposobnosti pri nadležnim tijelima koja imaju pristup tim podacima.
3.5. Potpisom Zahtjeva, Pretplatnik (fizička osoba ili ovlaštena osoba pravne osobe) daje svoju privolu da Gazo može koristiti i pohraniti njegove osobne podatke, uključujući OIB ili MBG i preslik osobne iskaznice za potrebe vlastitih evidencija.

Članak 4. – Obveza pretplatnika o obavještavanju o promjeni podataka navedenih u Zahtjevu
4.1. Pretplatnik je obvezan obavijestiti Gazo d.o.o. u pisanom obliku o svakoj promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka koji su bili navedeni u Zahtjevu i to odmah, a najkasnije u roku od 7 dana od nastanka promjene.
4.2. Ako Pretplatnik ne izvijesti Gazo d.o.o. o promjeni podataka u roku koji je predviđen u stavku 1. ovoga članka, te ako zbog takva propusta obavijesti ili druga prepiska ne može biti dostavljena Pretplatniku, smatrat će se da je dostava valjano izvršena. Isto se odnosi i na račune i opomene za plaćanje koje će po potrebi Gazo upućivati na posljednju dojavljenu adresu Pretplatnika.

Članak 5. – Zasnivanje Pretplatničkog odnosa
5.1. Gazo će prihvatiti Zahtjev pod uvjetom da:
a.) je Pretplatnik ispunio uvjete iz čl. 3. ovih Općih uvjeta;
b.) ne postoje zapreke za uključenje pretplatnika na wireless mrežu koje su predviđene ovim Općim uvjetima.
5.2. Prava i obveze iz pretplatničkog odnosa između Gazo d.o.o. i Pretplatnika (u daljnjem tekstu: Pretplatnički odnos) započinju u trenutku uključenja usluge (priključenje Pretplatnikove Terminalne opreme na javnu wireless mrežu «Gazo-HotSpot») odnosno trenutkom potpisa Zahtjeva obiju ugovornih strana. Zahtjev prihvaćen od strane Gazo d.o.o. zajedno s ovim Općim uvjetima čini Ugovor o pretplatničkom odnosu na neodređeno vrijeme, raskidiv u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta i uvjetima iz posebne ponude Zahtjeva. Ugovor se smatra sklopljenim od trenutka potpisa istog obiju ugovornih strana.
5.3. Gazo ima pravo odbiti Zahtjev u slijedećim slučajevima:
a.) ako je tijekom ranijih godina Gazo ili bilo koji drugi davatelj javnih telekomunikacijskih usluga raskinuo Pretplatnički odnos s Pretplatnikom zbog povrede ugovornih obveza od strane Pretplatnika;
b.) ako je Pretplatnik maloljetna osoba ili ako je njegova poslovna sposobnost ograničena;
c.) ako postoji osnovana sumnja da podaci o identitetu fizičke osobe Pretplatnika, pravnoj sposobnosti ili identitetu pravne osobe Pretplatnika, njezinoj platežnoj sposobnosti i nedostacima u ovlaštenju ili pravu na zastupanje, nisu točni ili istiniti;
d.) ako je protiv Pretplatnika pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, ako Pretplatnik nije sposoban za plaćanje, ako je prezadužen, ako Pretplatnik ima kakve druge teškoće u pogledu svog poslovanja ili podmirenja vjerovnicima, osim ukoliko Pretplatnik pruži Gazo d.o.o. odgovarajuće osiguranje za plaćanje telekomunikacijskih usluga;
e.) ako postoji osnovana sumnja da Pretplatnik ili treća osoba ima namjeru zloupotrebljavati Usluge ili ako je Pretplatnik već sam zloupotrebljavao ili zatajio, odnosno nije prijavio, prijevarne radnje trećih osoba u vezi s Uslugama koje pruža Gazo;
f.) ako postoji osnovana sumnja da će usluge temeljem Zahtjeva koristiti treća osoba u pogledu koje postoje razlozi za odbijanje Zahtjeva koji su ovdje navedeni;
g.) ako Pretplatnik nije uredno ispunio i/ili potpisao Zahtjev;
h.) ako postoji bilo kakvo dospjelo, a nepodmireno dugovanje Pretplatnika po bilo kojoj osnovi prema Gazo d.o.o.

Članak 6. – Uključenje i uporaba Terminalne opreme, korisničkog imena i lozinke
6.1. Prilikom potpisa Zahtjeva Gazo registrira korisnikov kućni router spojen žično linkom ili bežično WISP na mrežu ili predaje Pretplatniku podatke o korisničkom imenu i početnu lozinku za bežični (u daljnjem tekstu: Pristupne podatke).
6.2. Pretplatnik se obvezuje čuvati u tajnosti svoje Pristupne podatke, a može ih ustupiti trećoj osobi jedino ukoliko je takva mogućnost predviđena u Zahtjevu.
6.3. Ako postoji dokaz ili osnovana sumnja (temeljem tehničkih podataka) da Pretplatnikove Pristupne podatke koristi treća osoba, a takva mogućnost nije ugovorena pri potpisivanju Zahtjeva, Gazo može:
a.) Pretplatniku naplatiti korištenje ove mogućnosti (Opcije) prema važečem cjeniku, a o čemu će ga u trenutku kršenja odredbi ugovora obavijestiti SMS i/ili e-mail porukom ili
b.) Privremeno ili trajno uskratiti pristup internetu tj. korištenje usluge.
6.4. Prilikom sklapanja ugovora Gazo predaje Pretplatniku Terminalnu opremu na uporabu bez plaćanja iste.
Pretplatnik ima pravo koristiti terminalnu opremu u svrhu korištenja usluge fiksnog bežičnog pristupa internetu i to bez posebne naknade za vrijeme trajanja pretplatničkog odnosa. Prilikom raskida pretplatničkog odnosa pretplatnik je dužan terminalnu opremu vratiti u roku 15 dana od dana raskida ugovora i to poštom ili osobno na adresu:
Gazo d.o.o., Vladimira Nazora 19, 21480 Vis.
6.5. Pretplatnik je obvezan čuvati Terminalnu opremu od prirodnih nepogoda, oštećenja ili nestručnog ili neovlaštenog rukovanja. U protivnom, Pretplatnik će odgovarati za svu štetu nastalu uslijed nepravilnog, nestručnog i neovlaštenog korištenja Terminalne opreme koju mu je Gazo dao na korištenje.
6.6. Bilo kakav nedostatak, štetu ili gubitak, odnosno krađu Terminalne opreme ili Pristupnih podataka Pretplatnik je obvezan odmah prijaviti putem telefona 021 711 222, mobitela 091 265 22 22 ili e-mail-a gazo@gazo-wifi.net, uz obvezno navođenje Pretplatnikovih identifikacijskih podataka. Usmenu (telefonsku) prijavu o krađi ili gubitku Terminalne opreme Pretplatnik je obvezan odmah, a najkasnije u roku od 48 sati od usmene prijave, potvrditi vlastoručno potpisanim pismom upućenim preporučenom poštanskom ili kurirskom pošiljkom ili potpisanom na prodajnom mjestu Gazo d.o.o.

Članak 7. – Cijene Usluga i uvjeti plaćanja
7.1. Cijena usluga
7.1.1. Cijene telekomunikacijskih usluga, kao i sve druge naknade na koje Gazo ima pravo na temelju ovih Općih uvjeta, utvrđene su cjenikom telekomunikacijskih usluga Gazo d.o.o. koji bude na snazi u vrijeme korištenja usluga (u daljnjem tekstu: Cjenik). Gazo je ovlašten mijenjati Cjenik te se obvezuje objaviti ga i učiniti dostupnim na uobičajen i pristupačan način. Cjenik će, uz sve druge informacije o uslugama koje Gazo nudi, biti dostupan putem interneta na adresi www.gazo-wifi.net, kao i u sjedištu Gazo d.o.o., te na svakom ovlaštenom prodajnom mjestu gdje se zaprimaju Zahtjevi.
7.1.2. Cjenikom se mogu predvidjeti posebni tarifni modeli kao i dodatne usluge. Tarifne modele, posebne usluge unutar tarifnih modela, kao i određene posebne usluge, odnosno uvjete njihova pružanja, Gazo može mijenjati ili ukinuti uz prethodnu obavijest Pretplatnicima od najmanje 30 dana, a što će biti učinjeno na uobičajen i dostupan način.
7.2. Uvjeti plaćanja Usluga
7.2.1. Gazo ispostavlja Pretplatniku mjesečne račune za obavljene Usluge i naknade, koji su plativi na dan dospijeća naveden na računu. Prigovor u pogledu iznosa računa moraju se podnijeti u pisanom obliku u skladu s člankom 10. Općih uvjeta. U suprotnom, smatra se da je Pretplatnik prihvatio račun. Troškove svih provizija ustanova kod kojih se obavlja plaćanje računa u potpunosti snosi Pretplatnik.
7.2.2. Ako zbog propusta Pretplatnika identifikacijski podaci o Pretplatniku ili broj računa, kao i poziv na broj odobrenja plaćanja ne budu ispravno uneseni u nalog za plaćanje, Gazo će smatrati da je potraživanje podmireno tek nakon što mu Pretplatnik predoči točne podatke, originalni nalog za plaćanje koji je ovjerila ustanova kod koje je plaćanje obavljeno i dokaz da se nalog za plaćanje odnosi na odgovarajući račun. Na dospjela, a neplaćena potraživanja od Pretplatnika, Gazo ima pravo obračunati zakonsku zateznu kamatu.
7.3. Naplata neplaćenih potraživanja
7.3.1. Ako Pretplatnik nije podnio pisani prigovor iz članka 10. ovih Općih uvjeta i ako ne plati račun do dana dospijeća navedenog na računu, Gazo će mu dostaviti pisanu opomenu zbog neplaćanja računa (u daljnjem tekstu: Opomena) koja sadrži upozorenje da će po proteku roka navedenog u Opomeni korisnikov pristup usluzi biti privremeno onemogućen, te će tako ostati do podmirenja ukupnog dugovanja ili do prestanka Pretplatničkog odnosa sukladno ovim Općim uvjetima.
7.3.2. Gazo može pretplatniku od dana dospijeća računa do dana isteka roka navedenog u Opomeni ograničiti korištenje pojedinih usluga. Gazo zadržava pravo obračunati i naplatiti Pretplatniku troškove Opomene sukladno važečem Cjeniku.
7.3.3. Ako Pretplatnik ne plati ukupno dugovanje u roku od 30 dana od dana privremenog uskraćivanja usluge, Gazo može bez prethodne obavijesti konačno raskinuti Ugovor o Pretplatničkom odnosu pisanom obavijesti s trenutnim učinkom.

Članak 8. – Prijenos pretplatničkog odnosa
8.1. Pretplatnik može prenijeti Ugovor o Pretplatničkom odnosu na novog Pretplatnika putem prihvata Zahtjeva novog Pretplatnika i zasnivanjem Pretplatničkog odnosa s njime, uz uvjet da novi Pretplatnik nastavi koristiti Pristupne podatke ranijeg Pretplatnika.
8.2. Prijenos pretplatničkog odnosa izvršit će se na zahtjev ranijeg Pretplatnika, a prava i obveze iz tog odnosa bit će ustupljeni novom Pretplatniku tek nakon što Gazo prihvati Zahtjev novog Pretplatnika. Prije prihvata Zahtjeva novog
Pretplatnika Gazo je ovlašten poduzeti u pogledu novog Pretplatnika sve radnje na koje je inače ovlašten ovim Općim uvjetima u pogledu zasnivanja Pretplatničkog odnosa.
8.3. Pretplatnički odnos bit će prenesen na novog pretplatnika u trenutku kada Gazo prihvati Zahtjev novog Pretplatnika, pod uvjetom da je raniji Pretplatnik uredno podmirio sve svoje obveze prema Gazo d.o.o. do podnošenja Zahtjeva, uključujući račun za korištenje Usluga u mjsecu u kojem je izvršen prijenos Pretplatničkog odnosa. Novi Pretplatnik odgovoran je za plaćanje za korištenje Usluga i naknade od trenutka kada Gazo prihvati Zahtjev. Gazo će ranijem Pretplatniku pisano dostaviti račun za Usluge koji je raniji Pretplatnik obvezan platiti.

Članak 9. – Smetnje, tehničke i operativne mogućnosti wireless mreže
9.1. Pretplatnici potpisom Zahtjeva prihvaćaju da Gazo pruža Usluge unutar tehničkih i operativnih mogućnosti sustava svoje javne nepokretne telekomunikacijske mreže, koristeći se pri tome Slobodnim radiofrekvencijskim spektrom u skladu s općim dozvolama OD-85, OD-86 i OD-87, te da zbog toga Usluge možda neće uvijek biti dostupne Pretplatniku ili Usluga neće uvijek biti propisane kakvoće.
9.2. U slučaju nedostupnosti usluge u trajanju duljem od 24 sata Gazo će pretplatniku bez njegovog zahtjeva umanjiti iznos računa tj. mjesečne naknade proporcionalno periodu nemogućnosti korištenja usluge. Pretplatnici su obvezni plaćati tako umanjenu mjesečnu naknadu.
9.3. Gazo se obvezuje Pretplatnicima osigurati i redovito isporučivati najmanje 70% maksimalno ugovorene pristupne brzine. Ukoliko to iz bilo kojih razloga kod nekog pretplatnika ne bude moguće trajno osigurati, Gazo će tom pretplatniku ponuditi korištenje usluge uz umanjenje mjesečne naknade ili mogućnost raskida ugovora o pretplatničkom odnosu bez plaćanja naknade za prijevremeni raskid ugovorne obveze.
9.4. Pretplatnik se obvezuje plaćati mjesečnu naknadu za usluge i u slučaju da usluge nije koristio tj. pokušao koristiti unutar određenog razdoblja.
9.5. Ako zbog radnje Pretplatnika za koju on odgovara dođe do produljenja perioda prekida u korištenju usluge, Pretplatnik neće biti oslobođen svoje obveze plaćanja mjesečne naknade odnosno ista neće biti umanjena.

Članak 10. – Podnošenje prigovora i zahtjevi za naknadu
10.1. U slučaju prigovora Pretplatnika na brzinu širokopojasnog pristupa internetu potrebno je priložiti rezultate minimalno 3 mjerenja provedenih tijekom 5 uzastopnih dana (najviše 1 mjerenje unutar 24h) putem certificiranog alata izrađenog od strane HAKOM-a.
10.2. Pretplatnik koji je podnio Prigovor na kakvoću obavljene Usluge, te su isto potvrdili rezultati mjerenja opisanih u prethodnom stavku, može tražiti umanjenje mjesečne naknade na idućem računu, povrat dijela ili cijele mjesečne naknade ili pak obeštečenje na drugi način ako se utvrdi da je kakvoća obavljene Usluge u periodu mjerenja manja od kakvoće propisane važećim propisima u Republici Hrvatskoj i ovim Općim uvjetima.
10.3. Ako se tijekom Pretplatničkog odnosa pojave zahtjevi za naknadu ili povrat preplaćenih iznosa cijene za korištenje Usluga ili kakva druga potraživanja iz Ugovora o Pretplatničkom odnosu, Pretplatnik ima pravo tražiti isplatu naknade ili povrat samo ako su takva potraživanja potvrđena priloženim rezultatima mjerenja iz stavka 10.1. ovog članka ili ako su ista utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom ili drugom konačnom odlukom odgovarajućeg nadležnog tijela.
10.4. Pretplatnik će podnijeti zahtjev za naknadu ili povrat preplaćenih iznosa u pisanom obliku. Kad primi Pretplatnikov zahtjev, Gazo je ovlašten u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva prihvatiti zahtjev i isplatiti potraživanja pretplatniku, ili prihvatiti zahtjev i provesti prijeboj potraživanja koja ima prema Pretplatniku s potraživanjem koje ovaj ima prema Gazo d.o.o. uz istodobnu dostavu Pretplatniku izjave o prijeboju, ili u istom roku od dana primitka zahtjeva odbiti zahtjev dostavom pisane obavijesti Pretplatniku o odbijanju zahtjeva.
10.5. Pretplatnik može podnijeti prigovor na iznos kojim je zadužen za obavljenu telekomunikacijsku uslugu, te prigovor na kakvoću obavljene telekomunikacijske usluge. Prigovor se podnosi u pisanom obliku, u roku od 30 dana od dana izdavanja računa za obavljene telekomunikacijske usluge, odnosno 30 dana od dana obavljanja telekomunikacijske usluge na kakvoću koje se podnosi prigovor. Gazo će provesti postupak ispitivanja opravdanosti prigovora. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji i može biti sastavljen na propisanom obrascu. Gazo je obvezan u prvostupanjskom postupku donijeti odluku o prigovoru u roku od najviše 45 dana od dana primitka prigovora.

Članak 11. – Obveza Gazo d.o.o. o čuvanju podataka o Pretplatnicima
11.1. Gazo će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne i identifikacijske podatke o svojim Pretplatnicima. Gazo će čuvati ove podatke u tajnosti te će ih upotrebljavati samo za vlastite potrebe kao i za svrhe koje su u skladu sa zakonom.
11.2. Gazo pridržava pravo obavještavati svoje Pretplatnike raznim komunikacijskim sredstvima o novim proizvodima i uslugama, kao i o aktualnim promotivnim ponudama. Pretplatnik može zabraniti takvo obavještavanje pozivom službi za korisnike, SMS porukom na broj 091 265 22 22 ili e-mail porukom na gazo@vip.hr .

Članak 12. – Privremeno isključenje i/ili uskraćivanje usluge
12.1. Gazo ima pravo trenutnog privremenog isključenja Pretplatničkog korisničkog računa i onemogućiti korištenje Usluga Pretplatniku ako za vrijeme Pretplatničkog odnosa Gazo utvrdi:
a.) postojanje okolnosti navedenih u članku 7.3. ovih Općih uvjeta;
b.) ako zaprimi prijavu o gubitku ili krađi Pristupnih podataka ili Terminalne opreme u skladu s člankom 6.6. ovih Općih uvjeta.
c.) ako se pojavi bilo koji od razloga za privremeno isključenje Pretplatnika kako je predviđeno Pravilnikom o telekomunikacijskim uslugama;
d.) u svakom drugom slučaju koji je predviđen zakonom ili ovim Općim uvjetima.
12.2. Pretplatnikov korisnički račun bit će ponovno aktiviran čim prestanu razlozi za privremeno isključenje.

Članak 13. – Raskid pretplatničkog odnosa
13.1. Pretplatnički odnos između Gazo d.o.o. i Pretplatnika može biti raskinut zbog razloga navedenih u Pravilniku o telekomunikacijskim uslugama kao i u slijedećim slučajevima:
a.) ako se utvrdi postojanje okolnosti navedenih u članku 7.3.3. ovih Općih uvjeta;
b.) ako Pretplatnikov korisnički račun (Pristupni podaci) i/ili Terminalna oprema budu privremeno isključeni zbog razloga navedenih u čl. 7.3. ovih Općih uvjeta, a takvi razlozi ne budu otklonjeni u roku od 30 dana od privremenog isključenja;
c.) ako Pretplatnik povrijedi neku drugu obvezu iz Pretplatničkog odnosa;
d.) ako Pretplatnik više nema adrese u Republici Hrvatskoj za dostavu računa i obavijesti ili ako nije odredio mjesto plaćanja;
e.) ako Gazo sazna da je bilo koji od podataka iz Zahtjeva Pretplatnika lažan ili nepotpun, a takvi podaci ne budu ispravljeni u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti od strane Gazo d.o.o.;
f.) ako postoji osnovana sumnja da Pretplatnik zloupotrebljava Usluge koje pruža Gazo ili ako Pretplatnik omogućuje takvu zloupotrebu trećim osobama ili ako postoji osnovana sumnja da Usluge koristi treća osoba radi obavljanja nezakonitih radnji.

Članak 14. – Ostali razlozi za raskid Pretplatničkog odnosa
14.1. Pretplatnički odnos može raskinuti Pretplatnik potpisom zahtjeva za raskid Pretplatničkog odnosa na prodajnom mjestu ili slanjem obavijesti o raskidu preporučenom poštom, s time da Pretplatnici potpisom Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa prihvaćaju da Pretplatnički odnos ne može biti raskinut na ovaj način u razdoblju manjem od 3 mjeseca od dana aktiviranja Korisničkog računa.
14.2. U slučaju iz prethodnog stavka otkazni rok bit će 3 dana od dana potpisa zahtjeva ili primitka obavijesti o raskidu.
14.3. U slučaju smrti Pretplatnika njegovi nasljednici ili članovi obitelji s kojima je živio u obiteljskom domaćinstvu obvezni su obavijestiti Gazo d.o.o. o smrti Pretplatnika u roku od 30 dana od dana smrti, u kojem mogu istovremeno zatražiti prijenos Pretplatničkog odnosa. Ako nasljednik ili član obitelji Pretplatnika s kojim je ovaj živio u obiteljskom kućanstvu u obavijesti o smrti ne zatraže od Gazo d.o.o. promjenu imena u naslovu Pretplatnika i prijenos Pretplatničkog odnosa, Pretplatnički odnos smatrat će se raskinutim danom smrti Pretplatnika. Nasljednici preminulog Pretplatnika odgovaraju Gazo d.o.o. solidarno za sva nepodmirena dugovanja koja su nastala prije dana smrti preminulog Pretplatnika kao i za potraživanja Gazo d.o.o. koja nastanu do trenutka stvarnog isključenja Pristupnih podataka Pretplatnika.
14.4. Gazo će prestati pružati svoje Usluge u slučaju prestanka ili oduzimanja koncesije koju mu je dodjelilo nadležno tijelo. U tom slučaju svi ugovori o Pretplatničkom odnosu smatrat će se raskinutim danom gašenja mreže određenom odlukom nadležnog tijela.

Članak 15. – Prestanak Pretplatnika (pravne osobe)
15.1. U slučaju pokretanja stečajnog ili likvidacijskog postupka protiv Pretplatnika, stečajni upravitelj odnosno likvidator obvezan je obavijestiti Gazo d.o.o. u pisanom obliku o pokretanju stečajnog ili likvidacijskog postupka u roku od 30 dana od dana pokretanja ovih postupaka.
15.2. Gazo će prenijeti Pretplatnički odnos te izvršiti potrebne promjene podataka u naslovu Pretplatnika protiv kojeg je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije samo ako je Pretplatnik podmirio sva svoja dospjela dugovanja za već obavljene Usluge od strane Gazo d.o.o., kao i da su podmirena druga potraživanja Gazo d.o.o. od Pretplatnika koja su nastala do dana kada je Gazo zaprimio obavijest o pokretanju postupka stečaja ili likvidacije od stečajnog upravitelja ili likvidatora.
15.3. Ugovor o Pretplatničkom odnosu smatrat će se raskinutim na dan pokretanja postupka stečaja ili likvidacije protiv Pretplatnika ako stečajni upravitelj ili likvidator u obavijesti o pokretanju ovih postupaka istodobno ne zatraži promjenu podataka u naslovu Pretplatnika ili ako ne zatraži prijenos Ugovora o Pretplatničkom odnosu na način kako je to predviđeno ovim Općim uvjetima. Pretplatnik protiv kojega je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije obvezan je platiti sva potraživanja Gazo d.o.o. koja nastanu do trenutka isključenja Pristupnih podataka Pretplatnika.

Članak 16. – Održavanje, pregled i premještaj Pretplatnikove Terminalne opreme
16.1. Pretplatnik se obvezuje posjedovati ispravnu Terminalnu opremu koja zadovoljava tehničke uvjete i norme za tu Terminalnu opremu i ima odgovarajući certifikat u skladu s važećim propisima u Republici Hrvatskoj. Gazo može, u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama, uskratiti priključenje ili privremeno isključiti Pretplatnikovu Terminalnu opremu s javne telekomunikacijske mreže Gazo d.o.o. i u slučaju ako Terminalna oprema ima propisane certifikate u skladu s bitnim zahtjevima, ako takva Terminalna oprema može uzrokovati štetne smetnje ili smetnja u funkcioniranju javne telekomunikacijske mreže Gazo d.o.o.
16.2. Pretplatnik se obvezuje održavati svoju Terminalnu opremu na način da se prilikom korištenja iste ne narušava povezanost i razina kakvoće Usluga kao i sigurnost i integritet javne telekomunikacijske mreže Gazo d.o.o. Gazo zadržava pravo obaviti neposredan pregled ispravnosti Pretplatnikove Terminalne opreme u slučaju sumnje u ispravnost iste, odnosno u slučaju da Pretplatnik izvrši premještaj svoje Terminalne opreme na drugu lokaciju.
16.3. U slučaju da Gazo prilikom pregleda Pretplatnikove Terminalne opreme utvrdi neispravnost uzrokovanu od strane Pretplatnika, Pretplatnik je obvezan u roku od 30 dana od dana pregleda navedene Terminalne opreme otkloniti sve uočene neispravnosti ili zamjeniti Terminalnu opremu s ispravnom. U protivnom, Gazo ima pravo privremeno isključiti Pretplatnikovu Terminalnu opremu u skladu s odredbama Pravilnika o telekomunikacijskim uslugama.

Članak 17. – Rješavanje sporova
17.1. Sporovi koji bi proizašli iz Ugovora o Pretplatničkom odnosu, uključujući sporove u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, Gazo i Pretplatnik nastojat će riješiti mirnim putem. Ako u tome na uspiju, nadležni sud bit će sud u Splitu.

Članak 18. – Završne odredbe
18.1. Ovi Opći uvjeti će se objaviti na uobičajen i pristupačan način, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj te će, osim uz Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog odnosa, biti dostupni i na internetu, kao i na svim ovlaštenim prodajnim mjestima. Gazo će objaviti i učiniti dostupnima i sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta na zakonom predviđen način.

====================================================

Sukladno odredbama Općih uvjeta poslovanja za usluge u fiksnoj bežičnoj mreži Gazo d.o.o. sa sjedištem u Visu, Vladimira Nazora 19, kao pružatelj elektroničke komunikacijske usluge pristupa internetu u fiksnoj bežičnoj mreži (u daljnjem tekstu: Usluga) utvrdio je i objavljuje:

Upute o zaštiti od zlouporaba prilikom korištenja usluga pristupa internetu (dalje u tekstu :Upute)

Članak 1.
(1) Ovim Uputama Gazo d.o.o. donosi niz smjernica, uputa i informacija korisnicima Gazo-HotSpot fiksne bežične mreže za korištenje usluga pristupa internetu, a sve s ciljem zaštite od zlouporaba prilikom korištenja usluge pristupa internetu.
(2) Uputama se posebno definira: komunikacija (između dvije ili više osoba), odgovornost, privatnost, sigurnost te ostala prava i obveze Gazo d.o.o. i sudionika u internetskoj komunikaciji.

Prihvat Uputa

Članak 2.
(1) Potpisom Ugovora o pretplatničkom odnosu, aktivacijom prepaid HotSpot vouchera te samim korištenjem Usluge korisnik Gazo-HotSpot mreže prihvaća da će se držati ovih Uputa.

Komunikacija

Članak 3.
(1) Podrazumijeva se da korisnik pri svakoj vrsti komunikacije putem interneta primjenjuje standarde pristojnosti i kulture sporazumijevanja, kako one koji su opće prirode i primjenjuju se u svim vrstama komunikacije tako i standarde koji su karakteristični za komunikaciju putem interneta.

Odgovornost korisnika za razmjenu podataka i ponašanje na internetu

Članak 4.
(1) Korisnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, kvalitetu i istinitost podataka koje učini dostupnima putem Usluge, te za korištenje podataka koje su drugi sudionici učinili dostupnim na internetu.
(2) Korisnik je dužan koristiti Uslugu na prihvatljiv i dozvoljen način.
(3) Neprihvatljivim i nedozvoljenim načinom korištenja Usluge smatra se svako korištenje Usluge na način koji bi doveo do povrede zakona, propisa, etičkih normi ili koji bi mogao dovesti do nastanka bilo koje vrste štete, a posebno korištenje Usluge u svrhe:

– distribuiranja, povezivanja ili usmjeravanja podataka koji su protivni važećim propisima, netočni, nepotpuni ili uvredljivi, odnosno onih za koje korisnik zna ili bi mogao znati da su netočni/nepotpuni/uvredljivi, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu Gazo d.o.o. i /ili trećim osobama te ugroziti privatnost i identitet pojedine fizičke ili pravne osobe
– distribuiranja, povezivanja ili usmjeravanja sadržaja koji uključuju osobno prepoznatljive podatke o djeci
– objavljivanja, prenošenja ili slanja zaštićenih sadržaja kojima se krši tuđe intelektualno vlasništvo ili osobna prava
– distribuiranja, povezivanja ili usmjeravanja sadržaja koji reklamiraju duhan i duhanske proizvode, žestoka pića, pornografiju ili bilo koji drugi proizvod koji se ne smije reklamirati ili se smije ograničeno reklamirati prema važećim zakonima Republike Hrvatske
– objavljivanja ili prenošenja promotivnih i reklamnih materijala koji sadrže lažne informacije,zavaravajuće navode ili tvrdnje, odnosno slanja drugima reklamnih ili promotivnih materijala bez njihova pristanka ili traženja
– distribuiranja,povezivanja ili usmjeravanja podataka s programskim virusima i drugim računalnim kodovima, datotekama ili programima dizajniranim tako da ometaju,oštećuju ili ograničavaju rad softvera, hardvera i telekomunikacijske opreme s posebnim naglaskom na neometani rad wireless mreže Gazo d.o.o. i Internet usluge
– distribuiranja, povezivanja ili usmjeravanja podataka koji se mogu definirati kao i) lažno predstavljanje, ii) kreiranje ili prosljeđivanje “lanaca sreće”, iii) spamming- slanje poruka na razne grupe,forume ili mailing liste koje ne odgovaraju tematici, iv) mail bommbing- slanje velike količine neželjenih ili nezatraženih elektroničkih poruka na jedan korisnički račun te v)bilo kakvo drugo uznemiravanje putem elektroničke pošte
– neautoriziranog pokušaja pristupa,odnosno ostvarivanja pristupa tuđem korisničkom računu ili resursima tuđih računa
– neovlaštenog davanja na uporabu korisničkih pristupnih podataka drugim osobama
– radnji koje drugim korisnicima onemogućuju normalno korištenje Internet usluga (denial-of service)
– distribuiranja tajnih podataka o mreži
– poduzimanja radnji i aktivnosti protivno načelima ovih Uputa
– ostalih radnji koje nisu u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske

(4) Korisnik se obvezuje da će Uslugu koristiti isključivo za vlastite potrebe, odnosno da neće ustupati uslugu trećim osobama na korištenje.

Privatnost

Članak 5.
(1) Korisnik se obvezuje da će koristiti zaštićene podatke na internetu (žigove, autorska djela te drugo intelektualno vlasništvo sukladno propisima koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.
(2) Ustupanjem osobnih podataka korisnik daje privolu Gazo d.o.o. da se koristi tim podacima u cilju nedvojbene identifikacije i zaštite osobnih interesa u međusobnom poslovanju, obračuna usluga te u svrhe obavještavanja o proizvodima i uslugama. Navedena privola obuhvaća i suglasnost za prosljeđivanje podataka trećim osobama neophodnima za naplatu potraživanja.

Sigurnost
Članak 6.
(1) Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti provedene pod njegovom lozinkom, MAC adresom routera ili općenito njegovim korisničkim računom, te mu se stoga savjetuje da lozinku za pristup routeru ili korisničko ime i lozinku za ulaz u Gazo-HotSpot sustav drži tajnim. Korisnik je dužan voditi dužnu pažnju i odgovorno poduzimati odgovarajuće mjere radi sprečavanja zlouporaba korisničkog računa. Korisnik je dužan bez odgađanja obavijestiti Gazo d.o.o. o svakoj neovlaštenoj uporabi lozinke ili korisničkog računa, te o svakom drugom obliku kršenja pravila o sigurnosti. Korisnik mora promijeniti lozinku svog routera ili zatražiti promjenu HotSpot pristupnih podataka odmah čim posumnja u neovlašteno korištenje HotSpot korisničkog imena i/ili lozinke za pristup routeru.
(2) Korisnik ne smije ometati rad Usluge, koristiti tuđu lozinku u svrhu ometanja ili na bilo koji drugi način djelovati s namjerom da oteža ili onemogući druge korisnike u uporabi Usluge.
(3) Korisnik neće smještati ili distribuirati bilo koje programe koji oštećuju ili ometaju sustave te, tajno zadržavaju ili prikupljaju podatke i osobne informacije
(4) Korisnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadržaj, kvalitetu i istinitost, kao i za osiguravanje potrebnih mjera zaštite od neovlaštene uporabe svih informacija, aplikacija, podataka, audio i video zapisa kao i svih drugih materijala koje ponudi i učini dostupnima korištenjem usluge pristupa internetu putem bežične mreže Gazo d.o.o. i/ili elektroničkom poštom.
(5) Korisnik je dužan primjenjivati sve razumne raspoložive tehničke i druge odgovarajuće mjere u cilju zaštite svojih osobnih podataka i kontrole prometa svojih uređaja kojima pristupa internetu. Razumne raspoložive tehničke i druge odgovarajuće mjere su, na primjer, instaliranje i redovno ažuriranje antivirusnih i antispam alata i softvera na korisničkom računalu te redvno skeniranje aktivnih procesa i datoteka, a posebno datoteka s interneta i e-mailova. Provođenjem ovih mjera korisnik će bitno povećati sigurnost svojih osobnih podataka i smanjiti rizik od neželjenog i/ili štetnog internetskog prometa. Bez obzira na provedbu ovih mjera, ne postoji apsolutna zaštita od virusa, trojana, crva i ostalih malicioznih softvera.

Isključenje odgovornosti
Članak 7.
(1) Pri definiranju kvalitete i obilježja sadržaja koristit će se objektivni kriteriji. Svim podacima nezakonitog, neprimjerenog, potencijalno neprimjerenog ili uznemirujućeg sadržaja korisnik pristupa na vlastitu odgovornost. Gazo d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi nastala kao posljedica ili bi bila u vezi s takvim pristupom.
(2) Gazo d.o.o. ne snosi odgovornost za trošak neželjenog internetskog prometa nastalog zbog virusa, trojana, crva i ostalih malicioznih softvera na korisnikovom uređaju kojim pristupa internetu.

Nadzor korištenja Usluge

Članak 8.
(1) Gazo d.o.o. ima pravo nadzora korištenja Usluge. Korisnik je suglasan da Gazo d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti ograničiti ili čak i trajno ukinuti korisnička prava pristupa Usluzi ukoliko korisnik Uslugu koristi na nedozvoljen i /ili neprihvatljiv način te radi zaštite sigurnosti, poštivanja etičkih standarda navedenih u ovim Uputama te ostalim propisima i ugovornim odredbama, a koja vežu Gazo d.o.o. i korisnika. Gazo d.o.o. je u navedenim slučajevima ovlašten ukinuti pristupne podatke ili onemogućiti pristup internetu korisnikovog kućnog routera ili uporabu bilo kojih drugih sadržaja u okviru Usluge. Gazo d.o.o. ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati ograničavanjem ili ukidanjem korištenja Usluge zbog navedenih razloga.

Stupanje na snagu i izmjene ovih Uputa
Članak 9.
(1) Gazo d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih Uputa, o čemu će korisnici biti obaviješteni putem web stranice www.gazo-wifi.net ili na drugi prikladan način.